Category: Kinh doanh thương mại

Ngành Kinh doanh thương mại đào tạo các kiến thức, kỹ năng và năng lực làm việc trong bộ phận bán hàng, bộ phận kinh doanh, thuộc khối ngành kinh tế, nói một cách dễ hiểu là đào tạo về các lĩnh vực quản trị kho bãi, vận chuyển hàng hóa, buôn bán, trao đổi.