Chủng loại hành hóa bao gồm thiết bị đo lường và cân điện tử, tập hợp các chủng loại về mặt hàng và phân loại