CDS Drum Filling-Can thung phi

nhập bởi hoasenvang - Sep 16, 2014 - CAS scales

Dữ liệu thuộc NSX Cân điện tử CAS scales

CDS Drum Filling-Can thung phi

# Mọi sao chép lại buộc phải ghi rõ nguồn cấp hoặc trang tài liệu cân điện tử - http://hoasenvang.info


Mô tả

CDS industrial scale Drum Filling - Hoa sen vang supplier (en) - Electric operation (AC/DC), manual hydraulic operation - Easy-to-carry & operate - Move hazardous material safety (Chemical, bio-hazard and other hazardous liquid)

Cân tích hợp công nghiệp CDS-300 Series CAS sử dụng như một thiết bị cân hay hệ thống cân tính hợp tự động cho việc xả từ bồn

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/shops/Can-tich-hop.html

Thẻ

CDSindustrialscaleDrumFilling 

Ý kiến​​

Gửi Comment

Bạn phải đăng nhập để gửi ý kiến. Click vào đây để đăng nhập.